รายงานสถิติข้อร้องเรียน   

ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
หน่วยงาน : ปี :
ค้นหาตามเงื่อนไข ล้างข้อมูลการกำหนดเงื่อนไข

รายงานสถิติข้อร้องเรียน ทุกหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565ประเภทเรื่องร้องเรียน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ
ขอไกล่เกลี่ย 9 1 29 1 9 4 8 2 12 2 21 3 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 13
เร่งรัดการบังคับคดี 5 2 5 0 4 3 1 0 5 1 9 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 12 10 22 9 10 5 6 0 9 2 20 2 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 28
ทบทวนคำสั่ง 9 4 6 0 6 4 5 1 1 1 9 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 11
ปรับปรุงพฤติกรรม 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
การอำนายความสดวก 4 2 1 0 2 0 2 0 2 1 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5
เรื่องอื่น ๆ 29 8 27 7 31 9 38 1 113 5 33 2 23 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 32
ร้องเรียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 70 27 90 17 63 26 60 4 142 12 99 13 60 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 99


ที่มาเรื่องร้องเรียน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ
ระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
กระทรวงยุติธรรม / สำนักนายกรัฐมนตรี 16 3 23 1 21 3 36 1 107 1 39 2 22 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 11
สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
สำนักงาน ป.ป.ช. / ป.ป.ท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หนังสือจากผู้ร้องโดยตรง 19 6 20 3 14 5 4 1 10 2 23 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 17
ทาง E-mail 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
หน่วยงานอื่น ๆ 7 2 1 0 5 0 3 0 1 0 7 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 2
เว็บไซต์ http://epetition.led.go.th 26 15 45 13 23 18 17 2 23 9 29 11 25 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 68
รวม 70 27 90 17 63 26 60 4 142 12 99 13 60 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 99