รายงานสถิติข้อร้องเรียน   

ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
หน่วยงาน : ปี :
ค้นหาตามเงื่อนไข ล้างข้อมูลการกำหนดเงื่อนไข

รายงานสถิติข้อร้องเรียน ทุกหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565ประเภทเรื่องร้องเรียน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ
ขอไกล่เกลี่ย 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
เร่งรัดการบังคับคดี 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
ทบทวนคำสั่ง 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
ปรับปรุงพฤติกรรม 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
การอำนายความสดวก 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
เรื่องอื่น ๆ 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2
ร้องเรียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5


ที่มาเรื่องร้องเรียน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ จำนวน เสร็จ
ระบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กระทรวงยุติธรรม / สำนักนายกรัฐมนตรี 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
สำนักงาน ป.ป.ช. / ป.ป.ท. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หนังสือจากผู้ร้องโดยตรง 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
ทาง E-mail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หน่วยงานอื่น ๆ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
เว็บไซต์ http://epetition.led.go.th 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5
รวม 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5