โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
หมายเหตุ กรมบังคับคดีจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อตามคำร้องที่ท่านขอมา โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธินโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เลขประจำตัวประชาชน :
คำนำหน้า * :
ชื่อ * :
นามสกุล * :
เพศ :
 ชาย
 หญิง
อายุ :
ปี
โทรศัพท์บ้าน :
โทรศัพท์มือถือ * :
ช่องทางติดต่อกลับ*:

กรุณาเลือกช่องทางติดต่อกลับ
e-mail * :

กรุณากรอก E-mail
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
เลขที่ :
หมู่ที่ :
ชื่อหมู่บ้าน :
ซอย :
ถนน :
จังหวัด :
อำเภอ/เขต :
ตำบล/แขวง :
รหัสไปรษณีย์ :
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน
บุคคล/หน่วยงาน/สถานที่ที่ต้องการร้องเรียน
หน่วยงานที่ต้องการร้องเรียน * :
หมายเลขคดีแดง :
ศาล :
ประเด็นที่ท่านต้องการร้องเรียน/แจ้งข้อเสนอแนะ *
(ขอได้โปรดแจ้งข้อมูลให้โดยละเอียดครบถ้วน ชัดเจน เพื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง/ประสานดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
เอกสารหรือภาพประกอบการร้องเรียน
รองรับไฟล์การอัพโหลด jpg, png, gif, mp3, mp4, mov, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, txt
สถานะการอัพโหลดได้ทั้งหมด 100 MB.
เหลืออีก 100 MB.
ลำดับ ชื่อไฟล์ การจัดการ
--ยังไม่ได้แนบไฟล์--
หมายเหตุ : รายการข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม